Wat is Ons Fonds?

Ons Fonds is het gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente waarin de krachten van de afzonderlijke ondernemers worden gebundeld om samen meer mogelijk te kunnen maken.

Waarom Ons Fonds?

Samenwerking, gezamenlijke belangenbehartiging, gezamenlijke profilering en promotie zijn belangrijke voorwaarden voor een vitale en bruisende, economische gemeenschap in Bodegraven-Reeuwijk. Door ‘collectief ondernemerschap’ van ondernemers en de gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor zowel consumenten als bedrijven. Het wordt mogelijk samen zaken te verwezenlijken, die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te zijn. Ons Fonds wil deze rol vervullen.

Hoe werkt het?

Ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk dragen allen evenredig bij aan een verhoging van de OZB die de gemeente heft over niet-woningen. De gemeente stort de gehele opbrengst daarvan terug in Ons Fonds en stelt deze vrij ter beschikking aan ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. De ondernemers bepalen op basis van behoeften en kansen daarna zelf in gezamenlijk overleg aan welke initiatieven zij de middelen uit Ons Fonds willen besteden.

Wie kunnen er meedoen?

Ons Fonds is er speciaal voor (de behoeftes van) alle ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De ondernemers organiseren zich in verenigingen. De verenigingen vallen elk binnen een trekkingsgebied in Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente neemt deel aan Ons Fonds als gelijkwaardige gesprekspartner en respecteert elk moment het beginsel ‘voor en door de ondernemers’ in Bodegraven-Reeuwijk.

Trekkingsgebieden

De trekkingsgebieden zijn geografisch (d.w.z. op postcode) ingedeeld.

Welke rol vervult de gemeente?

De gemeente is in haar rol van vastgoedpartij binnen Ons Fonds een gelijkwaardige gesprekspartner voor de verenigingen van ondernemers. Aan de ene kant worden de middelen in Ons Fonds ter beschikking gesteld door de gemeente vanuit de gedeeltelijke opbrengst van de OZB-heffing. Aan de andere kant hanteert de gemeente echter bovenal het beginsel dat Ons Fonds er is ‘voor en door ondernemers’. Alle deelnemers binnen Ons Fonds genieten dan ook met elkaar een grote mate van zeggenschap en onafhankelijkheid wat betreft de besteding van de middelen aan de plannen en wensen van alle ondernemers.

Wanneer is Ons Fonds opgericht?

Ons Fonds is opgericht op 26 februari 2014 onder de naam Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60115548. Het convenant tussen Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is door beide partijen ondertekend op 6 februari 2014. Na de evaluatie is Ons Fonds op 16-12-2016 weer voor vijf jaar doorgezet (2017-2022).

Ons Fonds blijft bestaan

Ons Fonds gaat door! De gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. besloten dat het Ondernemersfonds nog ten minste vijf jaar blijft bestaan. Het fonds wordt gevoed uit een verplichte opslag op de OZB voor niet-woningen.

Uitgangspunt is en blijft dat met de middelen van het fonds initiatieven worden gesteund die het ondernemersklimaat in Bodegraven-Reeuwijk ten goede komen en de samenwerking tussen de ondernemers bevorderen. In aanmerking komen initiatieven tot het verbeteren van de leefomgeving, bedrijventerreinen, winkelgebieden, promotie en andere gezamenlijke initiatieven die het ondernemersklimaat versterken.

Ten behoeve van het Fonds blijven de zogenaamd Trekkingsgebieden bestaan. Alle geregistreerde ondernemingen kunnen lid worden van de vereniging in het Trekkingsgebied waar ze fysiek zijn gevestigd. Die verenigingen kunnen zelfstandig besluiten waaraan ze het beschikbare geld uitgeven, iedereen die betaalt kan daar dus invloed op uitoefenen.

Nieuw in de regeling is dat het geld dat niet wordt gebruikt in een centrale pot komt, waarmee algemene initiatieven kunnen worden gefinancierd. Elk initiatief dat aan de doelstelling voldoet komt hiervoor in aanmerking. Het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk, waarin onder meer de bestaande ondernemersverenigingen RvHID, BOV en ROV samenwerken, zal nieuwe initiatieven ontplooien en aanjagen.