Skip to main content

Wat is Ons Fonds?

Ons Fonds is het gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente waarin de krachten van de afzonderlijke ondernemers worden gebundeld om samen meer mogelijk te kunnen maken.

Waarom Ons Fonds?

Samenwerking, gezamenlijke belangenbehartiging, gezamenlijke profilering en promotie zijn belangrijke voorwaarden voor een vitale en bruisende, economische gemeenschap in Bodegraven-Reeuwijk. Door ‘collectief ondernemerschap’ van ondernemers en de gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor zowel consumenten als bedrijven. Het wordt mogelijk samen zaken te verwezenlijken, die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te zijn.

Hoe werkt het?

Samenwerking, gezamenlijke belangenbehartiging, gezamenlijke profilering en promotie zijn belangrijke voorwaarden voor een vitale en bruisende, economische gemeenschap in Bodegraven-Reeuwijk. Door ‘collectief ondernemerschap’ van ondernemers en de gemeente krijgt economisch Bodegraven-Reeuwijk profiel, kleur en aantrekkelijkheid voor zowel consumenten als bedrijven. Het wordt mogelijk samen zaken te verwezenlijken, die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te zijn.

Wie kunnen er meedoen?

Ons Fonds is er speciaal voor (de behoeftes van) alle ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De ondernemers zijn daarvoor georganiseerd in verenigingen. Iedere vereniging behandelt de initiatieven en bestedingsaanvragen binnen haar eigen geografisch (d.w.z. op postcode) gebied, hierna genoemd “trekkingsgebied”. Om mee te denken, plannen te maken en een aanvraag financiering te doen moeten de ondernemers in het betreffende trekkingsgebied lid worden van de vereniging.

Met de vaststelling van het nieuwe convenant 2022-2024 is ook een sectorfonds Sport&Cultuur (FS&C) opgenomen. De commissie FS&C behandelt bestedingsaanvragen van sportverenigingen en culturele instellingen en verantwoordt jaarlijks haar handelen aan het stichtingsbestuur van Ons Fonds.

In het nieuwe convenant 2022-2024 is eveneens een sectorfonds voor agrarische ondernemers opgenomen. In 2023 hebben de agrariërs zich verenigd als ‘Ons Agrarisch Fonds’ en een commissie gevormd die verantwoordelijk is voor bestedingsaanvragen.

Voor gemeentebrede initiatieven en projecten is er het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR). Naast de verenigingen van de trekkingsgebieden participeren enkele ondernemersorganisaties in dit platform. OPBR behandelt de gemeentebrede initiatieven en daarvoor bestemde bestedingsaanvragen.

Welke rol vervult de gemeente?

De gemeente is in haar rol van vastgoedpartij binnen Ons Fonds een gelijkwaardige gesprekspartner voor de verenigingen van ondernemers. Aan de ene kant worden de middelen in Ons Fonds ter beschikking gesteld door de gemeente vanuit de gedeeltelijke opbrengst van de OZB-heffing. Aan de andere kant hanteert de gemeente echter bovenal het beginsel dat Ons Fonds er is ‘voor en door ondernemers’ in Bodegraven-Reeuwijk. Alle deelnemers binnen Ons Fonds genieten dan ook met elkaar een grote mate van zeggenschap en onafhankelijkheid wat betreft de besteding van de middelen aan de plannen en wensen van alle ondernemers.

Wanneer is Ons Fonds opgericht?

Ons Fonds is opgericht op 26 februari 2014 onder de naam Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60115548. Het convenant tussen Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is door beide partijen ondertekend op 6 februari 2014.

Drie jaar later vond er een evaluatie plaats, waarna Ons Fonds op 16-12-2016 weer voor vijf jaar werd voortgezet voor de periode 2017-2021. Echter werd, na een gerechtelijke procedure, voor het jaar 2021 een nieuw convenant opgesteld.

In november 2021 besloot de gemeenteraad opnieuw in te stemmen met voortzetting van Ons Fonds voor de periode 2022 tot en met 2024.