Skip to main content

Aanvraagformulier subsidie Fonds Sport&Cultuur

Welkom op de subsidie-pagina van het Fonds Sport&Cultuur. Bij dit fonds kun je subsidie aanvragen voor een activiteit zoals bijvoorbeeld een evenement of project op gebied van sport, cultuur, historie en kunst. De activiteit dient het algemeen belang te dienen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en wijk-, dorp- of gemeentebreed te zijn.

Onder Voorwaarden en Toelichting kun je lezen waaraan de activiteit verder moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Note: Sla de gegevens tijdens het invullen op, eventueel kun je altijd opnieuw aanvraag indienen. Succes met invullen van het formulier. Voor contact of vragen kun je een e-mail sturen naar het Fonds Sport&Cultuur.

  Naam*

  Adres*:

  Postcode*:

  Plaats*:

  E-mailadres*:

  Rechtsvorm*:

  Website:

   

  Gegevens van de contactpersoon

  Voor- en achternaam*:

  Telefoonnummer*:

  E-mailadres*:

   

  Informatie over activiteit-project

  Omschrijf de activiteit of het project, geef aan waar het plaats vindt en wat het doel is.*:

  Wanneer wordt verwacht te starten met de uitvoering en wanneer is het afgerond?*

   

  Financiële elementen

  Wat zijn de ingeschatte totale kosten van de activiteit of het project?*

  Hoe zijn deze kosten samengesteld?*

  (eventueel toelichten met raming of begroting in een bijlage, een bijlage is onderaan het formulier te uploaden)

  Hoe hoog is de bijdrage die je aanvraagt?*

  Welke andere subsidies zijn er voor hetzelfde project of activiteit aangevraagd?*

   

  Bijlagen

  Een plan van aanpak.*
  (Afbeelding, tekstbestand of PDF)

  De begroting of een kostenraming.*
  (Afbeelding, tekstbestand of PDF)

   


   

  * Akkoordverklaring

  Voor een aanvraag maken we de volgende afspraken
  • Als aanvrager ga je akkoord met de opslag en verwerking van de aanvraaggegevens door Ons Fonds.
  • Je ontvangt per e-mail bericht als wij jouw aanvraag hebben ontvangen.
  • De commissie streeft ernaar binnen 14 dagen een besluit te nemen over toekenning subsidie.
  • De commissieleden zijn welkom bij de uitvoering van de activiteit/het project.
  • Na voltooiing van de activiteit of het project stuur je hierover informatie en zo nodig beeldmateriaal met een gereedmelding naar de Commissie Sport&Cultuur.
  • Facturen ter hoogte van het maximaal toegekende subsidiebedrag dien je per mail te sturen naar de Commissie Sport&Cultuur. De facturen dienen op naam te staan van Ons Fonds t.a.v. FSenC, Postbus 118, 2810 AD Reeuwijk.
  • Facturen worden in behandeling genomen als de activiteit of het project is voltooid en door de opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. Daarnaast moeten twee bestuursleden van het Fonds Sport&Cultuur akkoord voor betaling geven aan de penningmeester Ons Fonds.

  Voorwaarden en Toelichting

  Het Fonds Sport&Cultuur (FS&C) is onderdeel van Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk.

  Doel FS&C

  • Een financiële bijdrage leveren aan activiteiten in de sectoren sport en cultuur binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

  Algemene Voorwaarden

  • De subsidieaanvrager (aanvrager) dient bij voorkeur gevestigd te zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  • Het is van belang dat de activiteit – bijvoorbeeld evenementen, projecten, voorstellingen, exposities en dergelijke – het algemeen belang dient en wijk-, dorps- of gemeentebreed is. Daarnaast meerwaarde en kleur geeft aan de sectoren.
  • De activiteit mag niet in het belang zijn van partijpolitiek of een religieus karakter hebben.
  • Een subsidieaanvraag kan uitsluitend via het digitale aanvraagformulier worden ingediend.
  • De aanvrager kan een sport- of cultuurinstelling (stichting, vereniging, organisatie) zijn maar ook een particuliere inwoner of inwonersgroep.
  • Voor de organisatie en uitvoering van de activiteit dient de aanvrager de opdrachtgever te zijn.
  • Het is verplicht bij de subsidieaanvraag een overzicht van inkomsten en uitgaven van de activiteit mee te sturen.
  • Subsidie voor exploitatietekorten, het maken van winst of het in stand houden, groei of uitbreiding van een instelling/vereniging/organisatie/groep is uitgesloten.
  • Subsidie voor vervanging of aanschaf van apparatuur en instrumenten is uitgesloten tenzij er -naar beoordeling van de commissie- sprake is van algemeen belang.
  • De bijdrage kan aanvullend zijn op door derden verstrekte subsidies.
  • De subsidieontvanger verleent medewerking aan eventuele controle op doelmatigheid besteding subsidie.
  • De aanvrager moet akkoord gaan met de voorwaarden in deze nota.

  Toekenning subsidie

  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Commissie Sport & Cultuur (de commissie).
  • Bezwaar maken tegen de besluiten van de commissie is niet mogelijk.
  • Binnen zes weken neemt de commissie een besluit over de aanvraag. De aanvrager ontvangt hierover per mail bericht.
  • Het Fonds Sport&Cultuur heeft per subsidiejaar ca. 12.000 euro als budget beschikbaar.
  • De volgorde van binnenkomst aanvraag is bepalend indien dit budgetmaximum is bereikt.
  • De commissie kan besluiten een ander bedrag dan aangevraagd toe te wijzen.
  • Uitkering subsidie gebeurt na gereedmelding begeleid met (beeld)verslag van de activiteit.
  • Bij de gereedmelding moet een financieel overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven verstrekt te worden.
  • De commissie kan aanvrager verzoeken facturen of betaalbewijzen te overleggen van aannemer(s) of leverancier(s).
  • Betalingen aan particuliere personen is uitgesloten.
  • Indien de subsidie aan een particulier persoon of groep is toegekend dienen de betrokken aannemer(s) of leverancier(s) de factuur in te dienen. De aanvrager dient deze voor akkoord te ondertekenen.
  • Geheel of gedeeltelijk uitkeren subsidie voordat de activiteit plaats vindt is mogelijk indien de aanvrager facturen of betalingsbewijzen kan overleggen.
  • Na gereedmelding dient de factuur via de mail te worden ingediend. Het factuuradres is: Ons Fonds t.a.v. FS&C, Postbus 118, 2810 AC Reeuwijk.
  • De toegekende subsidie is exclusief btw. Ons Fonds kan de btw verrekenen.

  Commissie Sport&Cultuur

  • De commissie bestaat uit minimaal 3 leden waaronder een voorzitter.
  • De commissieleden vertegenwoordigen gelijkwaardig de sector sport en
  • De voorzitter is onafhankelijk en bekend met beide sectoren.
  • Een commissielid met een direct belang bij een aanvraag neemt geen deel aan de besluitvorming.
  • Alle commissieleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.
  • De zittingstermijn commissie is afhankelijk van het bestaan van Ons Fonds.
  • De commissie doet van haar activiteiten jaarlijks verslag aan het bestuur van Ons Fonds.