Skip to main content

Volop dynamiek in ondernemersland

Persbericht juli 2017

De samenwerkingsverbanden tussen de Bodegraafse en Reeuwijkse ondernemers ontwikkelen zich zeer dynamisch. Op diverse fronten slaan groepen ondernemers de handen ineen om op te komen voor gezamenlijke belangen, er wordt ook hard gewerkt om de overkoepelende belangen van alle ondernemers onder een organisatorische vlag samen te trekken. Startpunt van de groeiende samenwerking is de oprichting van een Ondernemersfonds per 1 januari 2014. Alle eigenaren én huurders van bedrijfspanden betalen sindsdien een kleine toeslag op de OZB. Op jaarbasis komt op die manier steeds meer dan 300.000 euro beschikbaar. Dat geld wordt aangewend om ‘economisch Bodegraven-Reeuwijk voor zowel consumenten als bedrijven profiel, kleur en aantrekkelijkheid te geven.’

Stichting Ons Fonds
De opzet is dat gezamenlijk zaken worden verwezenlijkt die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk blijken te zijn. Om dit handen en voeten te geven is de Stichting Ons Fonds opgericht. Van meet af aan is Felix van Pelt voorzitter van deze stichting, het bestuur bestaat verder uit mr. Rob la Gro (secretaris), Ernst van Waveren (penningmeester) en Henri Stolwijk. Onder auspiciën van deze organisatie zijn in diverse gebieden van de gemeente de ondernemers samengebracht in 12 verenigingen. De  leden van die verenigingen bepalen zelf grotendeels wat ze met het geld doen dat in hun werkgebied door de ondernemers via de toeslag op de OZB is ingebracht.

Gemeentebrede fonds.
Vijftien procent van het geld wordt echter in een gezamenlijke pot gestopt, waaruit algemene projecten worden gefinancierd. Geld dat de individuele verenigingen ongebruikt laten vervalt na drie jaar ook aan deze gezamenlijke pot. Daarnaast wordt de pot gevuld met de toeslagen op het gemeentelijk onroerend goed. Een aparte commissie beslist over de toewijzing van die gelden.
Onafhankelijk
Deze Bestedingscommissie, onder voorzitterschap van drs. J.C. Oostveen, opereert geheel onafhankelijk. Eventuele aanvragen kunnen alleen via de website Ons-Fonds.nl worden ingediend: op die website staan ook de voorwaarden waaraan de aanvragen moeten voldoen. Ervaren ondernemers uit Reeuwijk en Bodegraven plus een vertegenwoordiger van de gemeente bemensen deze Bestedingscommissie. Op jaarbasis kan de commissie, die in mei j.l. is geïnstalleerd, op dit moment zo’n 60.000 euro toekennen aan individuele aanvragers.

Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk
Naast alle individuele verenigingen is ook een overkoepelende organisatie actief, onder de naam OPBR (ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk). Het bestuur bestaat o.m. uit vertegenwoordigers van de reeds bestaande ondernemersverenigingen RvHID, BOV en ROV. Nico van der Does is onlangs tot voorzitter benoemd.  De OPBR zet zogenaamde gebiedsoverstijgende projecten op die het economisch klimaat in de gemeente moeten versterken.

Diverse commissies
Onder het OPBR opereren diverse commissies, die zich richten op specifieke gebieden als glasvezel, economie, detailhandel, centrummanagement en duurzaamheid. Aanvragen voor bestedingen moeten ook door deze commissies worden ingediend bij de Bestedingscommissie van het gemeentebrede fonds. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website www.ons-fonds.nl

Aantoonbaar effect
De samenwerking tussen de ondernemers heeft aantoonbaar effect. Zo zijn op het Bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk uit de gezamenlijke pot bewakingscamera’s aangelegd. Hetzelfde staat te gebeuren op de bedrijventerreinen Grote Wetering en Broekvelden. De winkeliers in de centra van Reeuwijk-Brug en Bodegraven hebben al diverse gezamenlijke projecten gefinancierd via Ons Fonds. Zo wordt de Centrummanager deels uit de opbrengst betaald.
In andere gevallen, zoals in Reeuwijk-dorp, Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug, wordt gekeken hoe het beschikbare geld kan worden aangewend om bijvoorbeeld evenementen in het eigen dorp te ondersteunen. De Bestedingscommissie heeft inmiddels de eerste aanvragen in behandeling.