Skip to main content

Nieuws en agenda

Een nieuw convenant voor 2022-2024

Publicatiedatum: 8 juni 2022

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het bestuur van Ons Fonds maakten afspraken die in het nieuwe convenant zijn vastgelegd. Het convenant is voor dit jaar en de komende twee jaren van kracht. Eind 2023 volgt wederom een evaluatie naar de prestaties van het ondernemersfonds.

Waarin verschilt het (tijdelijke) convenant van 2021 met het nieuwe convenant?

  • Het Gemeentebrede Fonds, zoals deze tot en met 2021 werd ingezet, komt per 2022 te vervallen.
  • Een deel van het budget van het voormalige Gemeentebrede Fonds is bestemd voor de organisatie en ondersteuning van het OPBR.
  • Uit de beschikbare middelen van het voormalige Gemeentebrede Fonds is een deel bestemd voor gemeentebrede initiatieven. Afgevaardigden van de besturen van trekkingsgebieden beslissen over de bestedingen.
  • M.i.v. 2021 verviel de restitutiemogelijkheid voor agrariërs, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Deelname aan Ons Fonds is sindsdien verplicht. Agrariërs werden toen geografisch ingedeeld bij trekkingsgebieden. In 2022 blijft dit zo. Pas vanaf 2023, dit is nog in voorbereiding, kan er een eigen sectorvereniging voor agrariërs worden opgericht.

Samenstelling van de trekkingsgebieden

  • De indeling van de trekkingsgebieden voor 2022 is vastgesteld.
  • Het trekkingsgebied Sport en Cultuur is m.i.v. 2022 komen te vervallen.
  • De groepering Sport en Cultuur behoudt een jaarlijks vastgesteld, besteedbaar bedrag. Een nog op te richten commissie beslist over en regelt de bestedingen. Momenteel vinden hierover gesprekken gaande met afgevaardigden van sportverenigingen en een cultuurinstantie.
  • Verenigingen en instellingen zijn geografisch bij een trekkingsgebied ingedeeld.
  • Met OPBR is afgesproken dat Ons Fonds-vergaderingen met de besturen van de trekkingsgebieden tweemaal per jaar als agendaonderdeel van OPBR-bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

OZB

De heffing (het bedrag van de aanslag) van de WOZ-waarde over niet-woningen is € 40,- per 100.000,- en is te verdelen in twee percentages: het eigenarendeel 56,42% en het gebruikersdeel: 43,58%. De Belastingdienst (BSGR) vermeldt op het aanslagbiljet geen splitsing in OZB-bedragen.

Einde bericht

Restitutie uit ondernemersfonds

Publicatiedatum: 13 jan 2021

De gemeenteraad heeft op 16 december 2020 op aangeven van de rechter besloten om de restitutieregeling in het ondernemersfonds op te heffen. Deze regeling was onderdeel van het fonds dat met ingang van 2014 op verzoek van het georganiseerd bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk is ingesteld. De regeling was opgenomen om een tweetal groepen tegemoet te komen: agrarische ondernemers en sport- en culturele instellingen.

Met een ondernemersfonds kunnen georganiseerde ondernemers gezamenlijke projecten financieren om het ondernemersklimaat in de gemeente te versterken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het plaatsen van bewakingscamera’s, de aanleg van glasvezelbekabeling, centrummanagement in winkelgebieden, plaatsen van bloemversieringen en financieren van diverse gezamenlijke activiteiten. Voor de financiering van dit fonds is een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) op niet-woningen doorgevoerd.

Door een belastingplichtige die het niet eens is met instelling van het ondernemersfonds, is bezwaar en beroep aangetekend tegen de medewerking die de gemeente aan het fonds verleend. Hierbij is ook de restitutieregeling aangevochten. Op 14 juli 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag hierover uitspraak gedaan. De rechter bevestigt de legitimiteit van het ondernemersfonds en de medewerking van de gemeente daaraan. De rechter is echter van oordeel dat de afspraken over restitutie moeten worden gezien als een vorm van tariefdifferentiatie die niet in overeenstemming is met de belastingwetgeving. De afspraken over restitutie aan de genoemde groepen moesten daarom herzien worden.

Met LTO Bodegraven en omgeving liepen er al gesprekken over aansluiting van de agrarische ondernemers bij het ondernemersfonds. Die aansluiting wordt nu geconcretiseerd. Voor de sport- en culturele organisaties die tot nu toe een restitutie hebben ontvangen, wordt binnen het fonds een voorziening gecreëerd waarmee de middelen voor hen beschikbaar blijven. Dit in de vorm van projectgelden conform de algemene werkwijze van het fonds. De betrokkenen bedrijven en instellingen worden van de wijzigingen op de hoogte gesteld.

Einde bericht

-=-

Medio 2019 heeft Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk zich aangesloten bij het Landelijk Platform Ondernemers Fondsen (L.P.O.F.)

Inmiddels is de indeling van de trekkingsgebieden door het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk volledig afgerond en zijn alle trekkingsgebieden opgericht/ingedeeld. Alle trekkingsgebieden hebben tevens een erkende vereniging opgericht waarin de eigenaren en huurders van niet-woningen in het betreffende gebied als leden zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk heeft in haar vergadering van 18 september 2019 besloten deze verenigingen exclusief te erkennen als verenigingen van de afzonderlijke trekkingsgebieden. Zij zijn dan ook exclusief bevoegd om aanvragen in te dienen voor de financiering van activiteiten van de trekkingsgebieden.

Einde bericht