Aanvraag: Professionalisering OPBR (‘Platform’)

Aanvrager: bestuur van het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OBPR)

Doel van de activiteit:

Met deze professionalisering kunnen de lokale, regionale en landelijke politieke, logistieke en economische (inclusief arbeidsmarkt) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het ‘ondernemen’ tijdig worden gezien en vertaald naar de mogelijk consequenties voor de leden van de trekkingsgebieden. De trekkingsgebieden kunnen hierop vervolgens zelfstandig anticiperen met  operationele activiteiten en daarvoor weer gebruik maken van het Ons Fonds of andere gelden om zodoende het ondernemersklimaat optimaal te houden in onze regio.

Aard van de activiteit van de aanvraag:

Omdat besluitvorming op een aantal voor de economie relevante dossiers op regionaal niveau (Midden-Holland) en provinciaal niveau plaatsvindt, moeten deze ontwikkelingen gemonitord worden. Voorbeelden hiervan zijn de volledige aansluiting van de N11 op de A12 en het binnenkort van start gaande onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van bedrijventerreinen in de regio. Ook de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk thema voor ondernemers.

Beschikbaar gesteld bedrag uit Gemeentebreed Fonds: € 22.625,=

 

 

Aanvraag: Lobby Bodegraven Boog

Aanvrager: bestuur van de Raad voor handel, Industrie en Dienstverlening

Doel van de activiteit:

De Bodegravenbogen moet de aansluiting tussen de N11 en de A12 verbeteren. Die is volgens de regio niet toereikend genoeg omdat de capaciteit tijdens ondermaats is. Naast het regionale belang is er een lokaal belang voor Bodegraven-Reeuwijk in het algemeen en de bedrijven op Broekvelden en Groote Wetering in het bijzonder.

Het knelpunt is weer opgenomen in het Regionale Verkeers- en Vervoersplan Midden-Holland. Naast steun uit de regio Midden-Holland is er steun uit de regio Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn en Leiden) en is ook de provincie voorzichtig positief over het belang van het oplossen van dit knelpunt.

Aard van de activiteit:

Deze bijdrage is bedoeld om de lobby voor een volledige aansluiting van de N11 op de A12 (de Bodegraven Bogen) een stevige basis te geven.

Voor de financiering van de activiteiten van dit lobbytraject is geld beschikbaar gesteld vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland. Het bedrijfsleven zal met inzet van capaciteit in het traject participeren en wil daarnaast graag ook financieel een steentje bijdragen.

Beschikbaar gesteld bedrag uit Gemeentebreed Fonds: € 5000,=